Sharing here

***Hãy chia sẻ để được chia sẻ***FORUM CUNG CẤP TÀI LIỆU TIN HỌC VIỄN THÔNG***Hãy chia sẻ để được chia sẻ***

Trợ giúp|Tìm kiếm|Liên hệ: Admin|
 • Đăng ký
 • Đăng nhập
 • Thành viên tích cực

  You are not connected. Please login or register

  Một số bài tập về mảng một chiều

  Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Admin

  avatar
  Admin
  Admin
  1. Viết hàm nhập một mảng số nguyên gồm n phần tử.
  2. Viết hàm in mảng số nguyên gồm n phần tử
  3. Viết hàm tìm phần tử lớn nhất của mảng
  4. Viết hàm tìm phần tử lớn nhất trong mảng (trả về giá trị và chỉ số)
  5. Viết hàm tìm phần tử nhỏ nhất trong mảng (trả về giá trị và chỉ số)
  6. Viết hàm in ra các số nguyên tố trong mảng
  7. Viết hàm đếm các số nguyên tố trong mảng
  8. Viết hàm trung bình cộng các số nguyên tố trong mảng
  9. Viết hàm tính tổng các phần tử chẵn chia hết cho 3.
  10. Tính trung bình cộng các phần tử lẻ
  11. Viết hàm tính tổng các số chính phương trong mảng
  12. Viết hàm liệt kê các số chính phương trong mảng
  13. Viết hàm sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần.
  14. Viết hàm in ra các số lẻ theo thứ tự trị tuyệt đối tăng dần, các số chẵn theo thứ tự trị tuyệt đối giảm dần.
  Mã:
  Code:
  //Hàm nhập mảng

  void nhapmang(int *a, int n, char *name)

  {

     for(int i=0;i<n;i++)      

     {

        cout<<name<<"["<<i+1<<"]=";

        cin>>a[i];

     }

  }  //Hàm in mảng

  void InMang(int *a, int n)

  {

     cout<<"\nCac phan tu cua mang\n";

     for(int i=0;i<n;i++)      

     {

        cout<<a[i]<<" ";

     }

     cout<<endl;

  }     //Hàm trả về giá trị lớn nhất, và chỉ số của phần tử đó

  int Maxi(int *a, int n)

  {

     int maxval, maxi;

     maxval=a[0];

     maxi=0;

     for(int i=1;i<n;i++)

        if(a[i]>maxval)

        {

           maxval=a[i];

           maxi=i;

        }

     return maxi;

  }  //Hàm trả về giá trị của phần tử lớn nhất

  int Max(int *a, int n)

  {

     int m=a[0];

     for(int i=1;i<n;i++)

        if(a[i]>m)

           m=a[i];

     return m;

  }  //Hàm kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không.

  //Nếu là số nguyên tố hàm NT=1, ngươcij lại NT=0

  int NT(int n)

  {

     if(n==1) return 0;     for(int i=2;i<=n/2;i++)

        if(n%i==0)

           return 0;

     return 1;

  }  //Hàm in ra các số nguyên tố trong mảng

  //Trong hàm có sử dụng hàm kiểm tra số nguyên tố NT

  void InNT(int *a, int n)

  {

     for(int i=0;i<n;i++)

        if(NT(a[i])==1) //if(NT(a[i]))

           cout<<a[i]<<" ";

  }  //Hàm tính tổng các phần tử chẵn và chia hết cho 3

  int Tong(int *a,int n)

  {

     int s=0;

     for(int i=0;i<n;i++)

        if((a[i]%2==0)&&(a[i]%3==0))

           s+=a[i];

     return s;

  }  //Hàm tính trung bình các phần tử lẻ

  float TBCong(int *a,int n)

  {

     int s=0,d=0;

     for(int i=0;i<n;i++)

        if(a[i]%2==1)

        {

           s+=a[i];

           d++;

        }

     return (float(s)/d);

  }  //Hàm sắp xếp các phần tử của mảng theo thứ tự tăng dần

  void sapxep(int *a,int n)

  {

     for(int i=0;i<n-1;i++)

        for(int j=i+1;j<n;j++)      

           if(a[i]>a[j])

           {

              int tg=a[i];

              a[i]=a[j];

              a[j]=tg;            

           }

  }  //Hàm in ra các số chính phương trong mảng

  void chinhphuong(int *a, int n)

  {

     int s=0;

     for(int i=0;i<n;i++)

     {

        for(int j=2;j<=sqrt(a[i]);j++)   

           if(j*j==a[i])

           {

              s+=a[i];

              cout<<a[i]<<" ";

           }      

     }

     cout<<"Tong ="<<s<<endl;

  }

  //Sắp xếp các phần tử theo thứ tự trị tuyệt đối tăng dần

  void sapxepABS(int *a,int n)

  {

     for(int i=0;i<n-1;i++)

        for(int j=i+1;j<n;j++)      

           if(abs(a[i])>abs(a[j]))

           {

              int tg=a[i];

              a[i]=a[j];

              a[j]=tg;            

           }

     cout<<"\nPhan tu le \n";

     for(int i=0;i<n;i++)

        if(a[i]%2!=0)

           cout<<a[i]<<" ";

     cout<<"\nPhan tu chan \n";

     for(int i=n-1;i>=0;i--)

        if(a[i]%2==0)

           cout<<a[i]<<" ";

  }  //Hàm main gọi thử nghiệm một số hàm

  void main()

  {

     int x[100];

     int n=3;

     nhapmang(x,n,"A");

     InMang(x,n);

  }

  Xem lý lịch thành viên http://vanbinh.huhohi.com

  Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết